Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Blog Je Business

Algemene voorwaarden Blog je Business

Versie: 20 december 2021

1. Definities

1. Blog je Business, de eenmanszaak van Kirsten de Konink, gevestigd te Nieuwerkerk a/d IJssel onder KvK-nummer 82598657. Ook wel: Opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die Blog je Business een Opdracht geeft.

3. Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever tot het verlenen van een of meerdere diensten door Blog je Business (ook wel: overeenkomst), evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

4. Partijen: Blog je Business en Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Blog je Business als Opdrachtnemer optreedt, evenals op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe opdrachten.

2. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3 Aanbiedingen en offertes 

1. Aanbiedingen en offertes van Blog je Business zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld. 

3. Als de Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Indien een aanbod of offerte wordt gedaan waar de dienst geen vaste prijs heeft maar waar het om een dienst op basis van uurtarief gaat, dan wordt ingeschat hoeveel uur Blog je Business nodig heeft om de dienst te verlenen. 

5. Indien Blog je Business meer uren benodigd blijkt te hebben dan de gegeven indicatie, dan wordt het gevolg daarvan besproken met Opdrachtgever.

6. Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Blog je Business begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Blog je Business pas nadat deze schriftelijk door de Blog je Businesszijn bevestigd. 

4. Prijzen

1. Alle prijzen die Blog je Business hanteert zijn in euro’s en exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot hetgeen vermeld in artikel 4.3, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2. Alle prijzen die Blog je Business hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Blog je Business te allen tijde wijzigen.

3. Wijzigingen in prijzen worden door Blog je Business minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan Opdrachtgever. 

4. Indien Partijen voor een dienstverlening door Blog je Business een vaste prijs zijn overeengekomen en Opdrachtgever extra dienstverlening wenst, dan brengt Blog je Business haar uurtarief in rekening voor alle uren die zij maakt buiten de afgesproken vaste prijs, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtgever levert alle informatie, gegevens, benodigde toestemming en instructies die relevant zijn voor correcte uitvoering van de Opdracht maximaal 2 weken van te voren, en stelt ze in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Blog je Business, tenzij anders overeengekomen.

2. Stelt Opdrachtgever de gevraagde informatie, gegevens en instructies niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de Opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Blog je Business haar werkzaamheden opschorten of de overeenkomst ontbinden. Eventuele extra kosten die Blog je Business hiervoor moet maken, zijn voor Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en instructies, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

4. Opdrachtgever zorgt er voor dat hij het aanleveren en/of uploaden van afbeeldingen, logo’s, video’s, geluidsbestanden, ontwerpen, en dergelijke, niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

5. Blog je Business voert de Opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

6. De Opdracht houdt een inspanningsverbintenis voor Blog je Business in, en geen resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

6. Geheimhouding

1. Blog je Business is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van Opdrachtgever heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot inloggegevens van Opdrachtgever. 

2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie reeds openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij Opdrachtgever aan Blog je Business bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Blog je Business is verkregen.

3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Blog je Business. Blog je Business is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever, noch kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

7. Bepalingen m.b.t. de webshop

1. Opdrachtgever heeft geen herroepingsrecht in geval hij een product heeft aangekocht in de webshop.

2. Een product wordt slechts geleverd aan Opdrachtgever indien volledig voormeld bedrag is betaald, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van het product.

8. Betaling

1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen de termijn vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de dienst of het product.

2. Indien de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

3. Producten of diensten die via de webshop worden aangekocht, dienen per direct betaald te worden, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de dienst of het product.

4. Betaalt Opdrachtgever niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Blog je Business de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht opschorten.

5. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Blog je Business  onmiddellijk opeisbaar en is Blog je Business gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en daarbij behorende bevoegdheden op de resultaten voortvloeiend uit de Opdracht komen toe aan Blog je Business. 

2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, wordt altijd schriftelijk vastgelegd.

3. Opdrachtgever verkrijgt een exclusief recht (licentie) om de resultaten voortvloeiend uit de Opdracht te gebruiken in zijn eigen onderneming voor het bij de Opdracht overeengekomen doel.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enig recht uit een met Blog je Business gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behalve indien zijn gehele onderneming wordt overgedragen of wanneer Blog je Business schriftelijk toestemming geeft.

6. Blog je Business heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de Opdracht te laten verwijderen.

10. Gebruik van het resultaat

1.  Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming niet gerechtigd de resultaten van de Opdracht op ruimere of andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen. 

2.  In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, heeft Blog je Business  recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten, die in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk.

3. Opdrachtgever is gerechtigd het werk van Blog je Business aan te passen. Blog je Business is echter niet aansprakelijk voor enige tegenvallende resultaten die uit deze aanpassingen kunnen voortvloeien.

4. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid,  is het Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Blog je Business niet toegestaan het resultaat van de Opdracht te gebruiken of verder te laten uitwerken, en de licentie komt te vervallen:
            a. indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt       of op een andere manier in gebreke is;

            b. indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd zoals genoemd in artikel 13.1;

c. in geval van faillissement van Opdrachtgever, tenzij de intellectuele                         eigendomsrechten krachtens artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden aan                       Opdrachtgever zijn overgedragen.

4. Blog je Business behoudt de vrijheid, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, om de resultaten van de Opdracht te gebruiken voor – waaronder begrepen maar niet beperkt tot – eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, en promotie.

5. Partijen hebben na het voltooien van de Opdracht geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de door Blog je Business  tot stand gebrachte (voorlopige) resultaten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

11. Vrijwaringen & aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever vrijwaart Blog je Business voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte informatie, materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Blog je Business ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Blog je Business ten behoeve van Opdrachtgever zijn uitgevoerd.

3. Indien Blog je Business aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst.

4. Blog je Business is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

6. Blog je Business is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

7. Indien Blog je Business aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

12. Overmacht

1.  Blog je Business is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 

2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: internetstoringen, computerstoringen, systeemstoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

3. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Blog je Business  op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

4. Opdrachtgever stelt Blog je Business zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever.

5. In geval van overmacht is Blog je Business niet tot vergoeding van schade gehouden. 

6. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

7. Ingeval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

13. Beëindiging

1. Zowel de Opdrachtgever als Blog je Business is gerechtigd de opdracht of overeenkomst door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen.

2. Blog je Business behoudt in geval van beëindiging door Opdrachtgever aanspraak op de betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en kosten. Indien voor de werkzaamheden van Blog je Business een vaste prijs is afgesproken, dan blijft Opdrachtgever de vaste prijs volledig verschuldigd, ook indien Blog je Business nog geen begin van uitvoering van de werkzaamheden heeft gemaakt.

3. Abonnementen eindigen vanzelf na de overeengekomen abonnementstermijn, tenzij Opdrachtgever een abonnement zelf verlengt.

14. Overige bepalingen

1. Op de rechtsverhouding tussen Blog je Business en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Blog je Business is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Blog je Business zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Opdrachtgever.

4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Opdrachtgever, dan treden de wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.